Gizlilik İlkesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

HABER MALATYADAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel verilerin korunması, HABER MALATYADAN  için büyük önem arz etmekte olup şirketimiz bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, HABER MALATYADAN, işbu politika ile yönetilen; Çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, İşbirliği İçinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için HABER MALATYADAN tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

I.Tanımlar
Bu politika kapsamında;

HABER MALATYADAN : Sitenin sahibi olan HABER MALATYADAN’ı,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site: https://www.platinbilisim.com.tr/tr/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücade edilmesi hakkında kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel verilerin korunması kanunu’nu, ifade eder.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından asgari düzeyde bilgi farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

III. Kişisel Veriler Hangi İlkeler Işığında ve Hangi Amaçla İşleniyor?

Bu politika’da kişisel verilerin işlenmesinde HABER MALATYADAN’nin benimsediği ilkeler şunlardır;

·        Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

·        Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

·        Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

·        Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,         

·        Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

·        Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

·        Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

·        Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

·        Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

·        Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

 

Toplanan kişisel veriler, gerek KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere gerek HABER MALATYADAN’nin yukarıda sunmuş olduğu ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, HABER MALATYADAN tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel verilen işlenme amaçları şunlardır :

·        Kişisel veriler işlenmesine ilişkin HABER MALATYADAN’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·        Kişisel veriler HABER MALATYADAN tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

·        Kişisel veriler işlenmesinin HABER MALATYADAN’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·        Kişisel veriler sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde HABER MALATYADAN tarafından işlenmesi,

·        Kişisel veriler HABER MALATYADAN tarafından işlenmesinin HABER MALATYADAN’nin   veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

·        Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HABER MALATYADAN meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

·         HABER MALATYADAN tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

·        Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,

·        Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,

·        Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·        Etkinlik yönetimi,

·        İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

·        HABER MALATYADAN personel temin süreçlerinin yürütülmesi, (Çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi)

·        HABER MALATYADAN finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

·        HABER MALATYADAN hukuk işlerinin icrası/takibi,

·        Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·        Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,

·         Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

·        Talep ve şikâyet yönetimi,

·        HABER MALATYADAN’nin ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması,

·        HABER MALATYADAN’nin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

·        Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,

·        Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·        Ziyaretçi giriş kartı vermek ve ziyaretçi numarası oluşturmak,

·        Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydını tutmak,

·        Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası (terör, yangın),

·        Suç yada hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,

·        Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak HABER MALATYADAN tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

a- Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) ve WIFI Hizmeti Kullanıcılarının Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

·        Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını kabul ederler. Bu kişisel veriler, sadece kullanıcılar tarafından yöneltileni talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla işlenecektir.

·        Bunun yanı sıra web sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

·        HABER MALATYADAN fiziksel olarak yerleşkesini ziyaret eden ve wifi kullanmak isteyen ziyaretçilerinden, bu hizmeti sunmak ve 5651 sayılı kanun ve ilgili İkincil mevzuatına uymak amacıyla; cep telefonu numarası ve trafik bilgilerini işlemektedir.

 

b- Tedarikçilerin ve Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

·        HABER MALATYADANürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait asgari düzeyde kişisel verileri işlemektedir.

·        İlgili veriler, (Ad-soyad telefon ve e-mail bilgisi) CRM ortamında, exchange ortamında ve şirket telefonlarında muhafaza edilir.

c- HABER MALATYADAN Personeline ait bilgiler

·        Bu bilgiler HABER MALATYADAN çalışanlarına ait olup çalışanların açık rızası dahilinde, ilgili kanunun gerektirdiği asgari düzeyde bilgi alınmış olup özlük dosyalarında, netsis bordro programında ve ortak alanda  saklanmaktadır.

·        Çalışanlar çalıştıkları süre boyunca bu bilgiler özlük dosyasında bulunur, ayrılan çalışanların bilgileri ilgili kanun geregince saklanır ve sonrasında imha edilir.

·        Müşterilerin talebi üzerine çalışanlarımızın özgeçmiş bilgileri şirketin ticari faaliyetini sürdürmesi amacıyla müşteriler ile paylaşılır ve çalışandan açık razı alınır.

·        Şirketin çalışanlara zimmetlediği telefon, bilgisayar ve araç vb gereçlerde kişisel veri saklanamaz, gereçlerin iade edilmesi durumunda cihazdaki tüm bilgiler temizlenir ve çalışan kişisel verilere ait herhangi talepte bulunamaz.

·        Şirkete net üzerinden yapılan başvurular, saklanmaz, kayıt altına alınmaz. Mülakat için çağrılan adaylardan özgeçmiş bilgilerinin ilgili süre kadar saklanacağına dair açık rıza alınır. Başvurular dosyalanır ve süre sonunda imha edilir.

d-Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması ve Kişisel Veri Paylaşımı

·        Ziyaretçilere ait  kimlik bilgileri gerek CCTV kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

·        HABER MALATYADANçalışan ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bina içinde kameralar ile görüntü kaydı almaktadır. Ziyaretçilere kamera ile kayıt yapıldığına ilişkin bilgilendirmeler bina içerisinde yapılmaktadır. Kayıtlar 2 ay süre ile saklanır ve süre sonunda üzerine yazmaya devam edilir.

V. Kişisel Verilerin Güvenliği,

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, HABER MALATYADANnezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizlilik ve güvenlik gereksinimleri sağlanarak saklanmakta ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

HABER MALATYADANişlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

·        Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

·        Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.

HABER MALATYADAN çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak HABER MALATYADAN ve ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olunan kişisel veriler üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip oldunan haklar aşağıdaki gibidir:

·